Monday, March 14, 2011

Prayers for Japan

Let's all remember to keep the people of Japan and their families here in the states in our prayers.

Here's the Our Father in Japanese

Shu no Inori
Ten ni orareru watashi-tachi no Chichi yo,
minna ga sei tosaremasu yo ni.
Mi kuni ga kimasu yo ni.
Mi kokoro ga ten ni okona wareru tori chi ni mo okonawaremasu yo ni.
Watashitachi no hi goto no kate o kyo mo oatae kudasai.
Watashitachi no tsumi o yurushi kudasai.
Watashitachi mo hito o yurushimasu.
Watashitachi o yuwaku ni ochi irasezu, aku kara o sukui kudasai.

Amen

天におられるわたしたちの父よ、
み名が聖とされますように。
み国が来ますように。
みこころが天に行われるとおり地にも行われますように。
わたしたちの日ごとの糧を今日もお与えください。
わたしたちの罪をおゆるしください。わたしたちも人をゆるします。
わたしたちを誘惑におちいらせず、
悪からお救いください。
国と力と栄光は、永遠にあなたのものです
アーメンHere is a video of just a touch of how bad things were.


Either scripts and active content are not permitted to run or Adobe Flash Player version10.0.0 or greater is not installed.

Get Adobe Flash Player

No comments:

Post a Comment